Koronavirüs (COVID-19 / SARS-CoV-2) Bizi Kriz Y?neticilerine Nas?l D?nü?türdü?

Dijital ajans olarak hepimizin evden ?al??t??? 3. haftan?n ba??nday?z. Türkiye, Almanya ve Hollanda'da olsun, slogan?m?z #WFH (evden ?al??ma). Koronavirüs, sadece bundan etkilenenlerin ya?amlar?n? de?il, ayn? zamanda ?al??anlar?m?z?n ve mü?terilerimizin ya?amlar?n? da etkiledi.

Dürüst?e s?ylemek gerekirse, maalesef tüm tahminlere g?re bu mevcut durumun ?ok yak?n bir gelecekte de?i?meyece?i anla??l?yor. Bugünlerde, bizim ajans olarak mü?terilerimize her zamankinden daha fazla do?ru olan hizmeti sunmam?z ve onlara do?ru dan??manl?k vermemiz gerekiyor. Sonu?ta kriz durumlar?nda yap?lan yanl?? ekonomik eylemler, daha sonraki a?amada onar?lmas? imkans?z sonu?lar do?urabilir.

Farkl? sekt?rlerden, farkl? ülkelerden, farkl? mü?teri kitlelerini ve hizmetlerini hedefleyen mü?terilerimiz var. Ancak tüm mü?terilerimizin ortak bir noktas? var. Koronavirüsün yay?lmas?n? yava?latmak amac?yla, ülkeler kamusal ya?am? k?s?tlad?lar. Nüfusun büyük bir ?o?unlu?u evde oldu?u i?in tüm mü?terilerimizin hedefledi?i kitle davran??lar? da bir anda de?i?ti.

Bu olay?n daha detayl? incelenmesi ve anla??lmas? gerekiyor ?ünkü tüketici davran??? ve talebi birka? gün ve hafta ?ncesine g?re ayn? ?ekilde ilerlemiyor.

  • Mü?terilerimizin mevcut durumda ihtiya?lar? olan ne?
  • Sat?? ve pazarlama stratejimizi de?i?tirmemiz gerekiyor mu?
  • Her ?ey kriz ?ncesi oldu?u gibi devam etmeli mi?
  • Kriz durumu, avantaja ?evrilebilir mi?
  • Ya da “Buraya kadarm??!” dedi?iniz bir noktada m?s?n?z? Fi?i ?ekip, her ?eyi ask?ya almak daha m? do?ru?

A?a??da birka? mü?terimizin durumundan ?rnekler vererek bu sorular? a??klamaya ?al??aca??m. Burada odaklan?lan as?l konular; koronavirüs pandemisi ile mü?terilerimizin durumunun nas?l de?i?ti?i ve bu d?nemde kendilerini do?ru bir ?ekilde konumland?rmak i?in birka? gün i?inde hangi ad?mlar?n at?ld??? veya at?laca??d?r.

A?a??daki bilgiler mü?teri toplant?lar?na ve son iki haftan?n e-postalar?na dayan?yor. Mü?teri ?rnekleri burada anonim olarak ele al?nm??t?r.

Kubix Digital olarak, 13 y?ldan beri,mü?terilerimiz i?in her zaman mü?teri odakl?, butik ??zümler sunuyoruz. Hizmet kalitemiz her zaman ?ok yüksek oldu. Bu, arama motoru odakl? bir dijital ajans olarak, "tek kullan?ml?k" veya "de?i?tirilebilir" olmaktan farkl? bir?ey olmam?z? sa?lad?. Mü?terilerimizin neredeyse y?llard?r bizimle ?al??maya devam etmesi de bunun bir kan?t? diyebiliriz. Ba?lang??ta sadece i? dünyas?na odaklanan “ajans-mü?teri” ili?kilerimiz, zamanla “i? ortakl???” ili?kilerine d?nü?tü. Hatta bu ili?kilerin baz?lar? arkada?l?klara d?nü?tü. K?sacas?, zaman i?inde mü?terilerimizle ?ok yak?n ili?kiler kurduk ve ge?mi?e bakt???m?zda bu krizlerden birini ya da bazen birka??n? hep birlikte atlatt?k.

COVID-19 küresel dünya meselelerine ve Federal Almanya Cumhuriyeti ?ans?lyesi’ne y?n verdi?i i?in, Dr. Angela Merkel birka? gün ?nce ulusa dramatik bir konu?ma yaparak, korona pandemisinin "II. Dünya Sava??’ndan bu yana en büyük zorluk" oldu?unu s?yledi. Bu durumun, yerel ve küresel ekonomilerde, sosyal yap?da, tüketici davran??lar?nda, k?sacas? tüm insanl???n davran??lar? üzerinde ?nemli ?l?üde bir etkisi olaca?? a??k?a g?rülüyor. Sonu? ve süre ise belirsiz.

Tüm bu ?nemli detaylarla birlikte bir de mü?terilerimizin ?u anki durumuna birlikte bakal?m.

COVID-19’un Turizm Endüstrisine Olan Etkisine Teslim Oldunuz Mu?

ü? hafta ?nce turizm sekt?ründe ?al??an mü?terilerimizden biriyle ileti?ime ge?tik. Art?k sekt?r i?in aramalar?n büyük ?l?üde azald??? ve hatta s?f?ra yak?n oldu?undan, ?u an i?in arama motoru reklamc?l???n? kullanmas?n?n bir anlam? olmad???n? belirttik. Aramalar?n dü?mesinin yan? s?ra, ülkeler ve tüm b?lgeler i?in u?u? yasaklar?, kapal? s?n?rlarla, seyahatler ciddi bir ?ekilde k?s?tland?. Maalesef, mü?terimize iyi haberler veremedik. Birlikte neler olup bitti?ini g?zlemlemeye, irtibatta kalmaya ve olas? de?i?ikliklere kar?? hemen harekete ge?meye karar verdik.

Korona Salg?n?nda Tatil Aramalar? Google Trends
Korona Salg?n?nda Tatil Aramalar? Google Trends

Otomotiv Endüstrisinde Var Olan Strateji ?le Mi Devam Edilmeli Yoksa De?i?ikli?e Gidilmeli Mi?

Otomotiv endüstrisinden bir mü?terimizle ilgili ?rne?e ge?elim. Mü?terimiz, dünyan?n ?nde gelen otomobil markalar?ndan birinin distribüt?rü. Otomotiv sekt?ründe de arama motorlar?ndaki kullan?c? davran??? ?nemli ?l?üde azalm??t?r. Bununla birlikte, karantinaya tabi b?lgeler d???nda henüz ülke düzeyinde herhangi bir sürü? yasa?? veya sürü? k?s?tlamas? olmad???ndan, ara? kullan?m?na izin veriliyor.

Mü?terimize ?nerdi?imiz ve do?rudan uygulayabildi?imiz PPC ve SEO alan?ndaki baz? stratejik ad?mlar:

Azalan talep nedeniyle mevcut reklam büt?esini yeniden ayarlamak i?in, Google Ads g?rüntülü reklam kampanyalar?n? ve YouTube kampanyalar?n? durdurmaya karar verdik. Ayr?ca, otomobil al?c?lar?n? bayilere y?nlendirmek do?ru olmayaca?? i?in yerel reklam kampanyalar?n? da durdurduk. Aramalardaki genel kampanyalar da bu ?nlemlere ek olarak durduruldu. ?u an mü?terimizin yaln?zca marka odakl? reklam kampanyalar? aktif.

SEO alan?nda, oda?? lokal SEO’dan i?erik üretim ve pazarlamas?na kayd?rd?k. Mevcut ve potansiyel mü?terilerin talep etti?i ve okuyaca?? i?erikleri olu?turmak i?in i?erik pazarlamas? taraf?nda ?al??malar yap?yoruz.

Mü?terimiz, potansiyel ve mevcut mü?teriler i?in ilgi ?ekici olabilecek bir?ok bilgiyi bültenlerle, websitesinde ?zel a??l?? sayfalar?nda, sosyal medya ve di?er pazarlama kanallar?nda payla??yor. Bir yandan, ürün pazarlamas?n? "normal" bir ?ekilde sunmaya devam ediyorlar (yeni bir arabayla hareket halinde olman?n güzel bir ?ey oldu?unu, ancak ?u anda evde kalman?n daha iyi olaca??n? vurguluyorlar); di?er yandan ise hijyen konusunda ipu?lar? vererek, ?nemli bilgiler payla?arak kullan?c?lar?n ilgisini ?ekmeye ?al???yorlar (”Ara? i?i nas?l temiz tutulur ve nas?l dezenfekte edilir?” gibi konularda payla??mlar?na devam ediyorlar). Ayr?ca, kendi altyap?lar?nda bulunan ara? kiralama ile ilgili olarak, kiralanan ara?lar?n mü?terilere teslim edilmeden ?nce ve sonras?nda nas?l dezenfekte edildi?i ile ilgili bilgiler veriyorlar. Ek olarak, tüm bayiler i?in hijyen ?nlemleriyle ilgili bilgilendirmeler yap?ld? ve belli k?s?tlamalar getirildi. B?ylece, mü?teriler ara?lar?n? servise g?türürken veya tamir ettirirken daha rahat edebilecekler.

?u anda bulundu?umuz durum nedeniyle, mü?terilerimize uzun vadede ba?ar?ya ula?ma stratejisi olarak, sat??a daha az zaman harcayarak, markala?ma ve sosyal sorumlulu?a odaklanmalar?n? ?neriyoruz. Markalar bu kriz d?neminde saklamak yerine kendilerini g?steriyorlar. Korona salg?n? ile mücadele etmek i?in ellerinden gelenin en iyisini yapt?klar?n? herkese g?steriyorlar.

Son olarak, mü?terimize Google My Business (GMB) hesaplar?ndan ald???m?z direkt kullan?c? aksiyonlar? (bayilerle, servislerle nas?l etkile?ime ge?tikleri de dahil olmakla birlikte) hakk?nda ?nerilerimizi payla?t?k. Bunlar?n yan? s?ra; 50 bayide de uygulanmas? i?in pandemi nedeniyle ?al??ma saatlerindeki de?i?ikliklerin ve koronavirüs i?in bu lokayonlarda al?nan ?nlemlerin neler oldu?u gibi bilgilerin GMB hesaplar?nda düzenlenmesi gerekti?i bilgisini verdik. Mü?terimiz h?zl?ca bu ?nerimizi uygulayarak, GMB hesaplar?n? güncelledi.

Google My Business Otomotiv Sekt?re Arama Verileri
Google My Business Otomotiv Sekt?re Arama Verileri

Londra'dan Mü?terimiz: "Brexit'in ba??m?za gelen en k?tü ?ey oldu?unu dü?ünürdük, ama COVID-19 her ?eyi yendi."

?ngiliz mü?terilerimizden biri 100 y?l? a?k?n süredir devam eden bir dil okulu. Bu okul genellikle profesyoneller, ?irketler ve kurulu?lar i?in ?ngilizce dil kurslar? ve y?neticiler i?in ileti?im e?itimi sunuyor. Tüm bu hizmetleri, ?ngiltere'deki dil okullar?nda yerel olarak sunuyorlar. ?ngiltere'den bir?ok mü?terileri olmakla beraber, a??rl?kl? mü?teri profilini yurt d???ndan gelenler olu?turuyor. Kendi mü?terileri i?in dil kursunu ve e?itim i?in gelenlerin konaklamalar?n? da hizmetin i?ine dahil ediyor. Kurs süreleri; birka? gün, hafta ve ay olarak de?i?iklik g?steriyor. Süre, mü?terinin dil okulundan almak istedi?i programa ve hizmete ba?l? olarak de?i?iyor.

Okul i?in ilk k?tü haber, koronavirüs pandemisinin patlamas?ndan birka? hafta ?nce geldi. ?ngilizlerin AB'den ayr?lma karar?, mevcut kursa kay?tl? olan ve ileri tarihli yeni kurs kay?t yapt?racak mü?terileri etkiledi.

Yurt d???ndan gelecek mü?teriler i?in ?ngiltere'ye giri? k?s?tlamalar?n?n gelmesi ve seyahat politikas?n?n de?i?ece?inden emin olmaya ba?lad?klar? i?in okul, kurslar i?in yeni kay?t almamaya ba?lad?. Vizesi beklemeye al?nan ya da tamamen iptal edilen ki?ilerin kurslar? iptal edildi. ?nceden kurs kayd? yapt?rm?? di?er mü?teriler ise vizede ya?ayabilecekleri sorunlardan ka??nmak i?in kurs kay?tlar?n? kendileri iptal etti.

Mü?terimiz i?in Brexit karar d?neminde, b?lgesel ve uluslararas? arama motoru reklamc?l??? ile dil okuluna yeni mü?teri kazand?rmak olduk?a zorla?t?. Sat?? ba??na maliyeti (cost per lead) mümkün oldu?unca dü?ürmek ve minimum seviyede korumak ilk hedefimiz olsa da giderek artan iptal say?lar?, maliyetlerin de artmas?na neden oldu. Bu ba?lamda, do?ru ?l?ülen rakamlara dayanarak karar vermek art?k eskiye oranla ?ok daha ?nem kazand?. Analytics'te artan iptaller sonucunda geri ?demeleri de ?l?ümlememiz gerekiyordu. ?effafl?k elde etmek ve do?ru rakamlara ula?mak i?in iptal edilen her sat??? rakamlara dahil ettik. B?ylece daha do?ru bir pazarlama ve sat?? karar? vermi? olduk.

Kriz ??inde Kriz (?nce BREXIT, Sonra COVID-19)

Brexit karar?n?n do?urdu?u sonu?lara tam anlam?yla uyum sa?layamayan, bu ko?ullara ra?men i?ini devam ettirmeye ?al??an mü?terimiz, birka? hafta ?nce daha ciddi sosyo-ekonomik sorunlar?n belirtilerini g?rmeye ba?lad?. Korona salg?n? yay?lmaya ba?lad?.

Korona salg?n?, küresel hareketlili?i neredeyse durdurma noktas?na getirdi. ülkeler s?n?rlar?n? kapatt?, u?u?lar iptal edildi, insanlar art?k d??ar? ??km?yor. Genel ?er?eveden bak?l?nca tamamiyle bir durma noktas?. Dan??manl???n? yapt???m?z dil kursu i?in bu durum, u?an bir u?a??n motorunun havada bozulmas?na benziyor. U?ak irtifa kaybetmeye ba?lad? ve zamana kar?? bir yar?? ba?lad?.

H?zl? Hareket Eden Ve Uyum Sa?layanlar?n Hayatta Kalma ?ans? Daha Yüksek: "Adapte olan hayatta kal?r!"

Mü?terimiz ?u anda tamamen elektronik ??renime ge?iyor ve ajanslar? olarak bu süre?te, e-posta, telefon ve Google Hangouts arac?l???yla yak?n temas halindeyiz. Yeni elektronik ürünlerinin ileti?imini yapmak ve pazarlamalar? i?in olabilecek en iyi ?ekilde mü?terimize yard?mc? oluyoruz. Bu yeni kararlara ba?l? olarak, Google Ads reklamlar?m?z? uyarlama süreci i?indeyiz. Reklam metinlerini, anahtar kelimelerini, arama terimlerini ve uzant?lar?n? (ek bilgileri, site ba?lant?lar?n?) buna g?re optimize ediyoruz. Reklamlarda bulunan yer uzant?lar?n? ise tamamen kald?rd?k.

Online ?ngilizce Kursu Arama Trendi Google Trends
Online ?ngilizce Kursu Arama Trendi Google Trends

Fiziki Ma?azalar? Olan Perakende Sekt?rü, Korona Krizinde Zor Zaman Ge?iriyor

Bir di?er ?rnek olarak, perakende mü?terilerimizden birinden bahsetmek istiyorum. Bu mü?teri, gelinlik ve abiye sekt?ründe lider markalardan biridir. 8 y?ldan fazla süredir bu markayla ba?ar?l? bir ?ekilde ?al???yoruz. Y?llar ge?tik?e, ?evrim i?i ma?aza ?nemini sürekli art?rd?. Y?llar ge?tik?e ciro ve kar, online kanal taraf?nda artt?. Web sitesi üzerinden ?evrim i?i dan??manl?k ?nemli ?l?üde büyüdü ve potansiyel mü?teriler, gelinlik randevular?n? web sitesi üzerinden alarak fiziki ma?azalarda yerlerini ay?rd?lar. Gelinlik ürününün sat?? ve servis süreci k?sa bir zaman de?il. Dan??manl?k, prova, se?im, sat?n alma, tadilat, yeniden se?me, yeniden prova, yeniden tadilat, belki bir tadilat daha var. Ancak bu ?ekilde süre? tamamlan?yor. Elbette insanlar her gün d??ar? ??k?p, gelinlik alm?yorlar. Ama gelinlik sat?n al?rken, iyi mü?teri hizmeti ve "duygusal sat?n alma" hakk?nda ?ok ?ey ??renilebilir.

Kad?nlar, bir ma?azada daha ucuza sat?n alabilecekleri bir gelinlik i?in farkl? bir markada daha fazla ?deme yapmak isteyebilirler. Bunun nedeni ise sat?? eleman?n?n potansiyel mü?teriyi iyi hissettirmesidir. Ancak bu deneyim COVID-19 salg?n?n?n patlak vermesiyle kayboldu.

16 Mart 2020 Pazartesi: Ma?azalar Kapat?ld?!

Ma?azalar?n ve al??veri? merkezlerinin tamamen kapat?lmas?na ve yaln?zca temel ihtiya? tedari?ini yapan i?letmelerin a??k kalmas?na karar verildikten sonra, mü?terimiz de ma?azalar?n? kapatmak zorunda kald?. Bu durumun sonucu olarak bir gün i?inde ?evrim d??? sat??lar tamamen bitti.

Ge?en Haftadan Beri Hala A??k Olan Tek Ma?aza, ?evrim ??i Ma?aza ve Bu Noktada Biz Devreye Giriyoruz

Bu mü?terizle de korona salg?n? nedeniyle kriz y?netimine ge?tik. 3 farkl? saat diliminde düzenli olarak telefon g?rü?meleri ve video konferanslar?m?z oluyor, ?imdi eskisinden daha s?k, ayr?nt?l? e-postalar yaz?yoruz ve mevcut geli?melere dayanarak hizmetlerimizi optimize etmeye ?al???yoruz. Hedefimiz, ?evrim i?i sat??lar?n? canl? tutmak i?in ?e?itli yakla??mlar? uygulamak.

Koronavirüs krizi tam anlam?yla gü?lenmeden ?nce, belirli bir tutar alt?ndaki sipari?lerde kargo ücreti bulunuyordu. Ya?anan kriz ile ?evrim i?i sat??ta olan tüm ürünlerin ücretsiz olarak teslimat süreci ba?lad?. Ayr?ca marka, tüm iade masraflar?n? mü?terinin üzerinden alarak kendi üstlendi. “ücretsiz g?nderim ve uzat?lan iade süresi” politikalar? ?u anda di?er e-ticaret markalar?nda da ?ok g?rdü?ümüz bir strateji.

Kapal? ma?azalar nedeniyle kar ve sat?? dü?ü?ü olmas?na ra?men, marka ?evrim i?i ma?azadaki fiyatlar?n? ortalama %30 oran?nda dü?ürdü. B?ylece potansiyel mü?terilerin ?evrim i?i sat?n almalar? i?in ek bir motivasyon sa?lam?? oldular.

Yukar?da belirtti?im gibi, bir?ok fakt?r sat?n alma sürecini etkiledi?inden, gelinlik sat?n almak ?ok uzun bir süre?tir. Buna ek olarak, gelinlik genelde hayat boyu bir kez sat?n al?n?r ve giyilir. Bu nedenle, karar verme, dü?ünme ve sat?n alma daha ayr?nt?l? bir süre?tir. Bu yüzden ve fiziki ma?azalar art?k a??k olmad???ndan, e-ticaret ile sat?n alma sürecinin daha az karma??k oldu?u, daha basit gelinlik türlerini tan?tmaya karar verdik. Elbiseler de daha ucuz oldu?undan, ko?ullara ba?l? olarak ?evrim i?i ma?azadan iyi bir sat?? yapmay? umuyoruz.

Marka, internet üzerinden sat?lan ürünler i?in, mü?terilerine fiziki ma?azalar yeniden a??ld?ktan sonra ücretsiz tadilat imkan?n? sa?lad?. Biz de bu uygulamaya y?nelik Google Ads hesab? üzerinde gerekli düzenlemeleri uygulad?k.

Markan?n ?nümüzdeki günlerde rekabetin i?inde kalmas?n? sa?layacak, mü?teri odakl? ??zümler ve uygulamalar ?zellikle bunlard?r. Bu tarz "duygusal" ürünlerin sat?n al?m?ndan ?nceki karar sürecinde, iade süresini uzatman?n ve mü?teri i?in ürünleri daha ?ekici hale getirmenin ?nemli oldu?u ?ok a??k. Bu uygulamalar, mü?teriler ile yo?un ba?lar?n geli?mesine ve marka sadakatine olu?mas?na yol a?ar. Art?k mü?terinin yan?nda daha fazla olman?n, onlar? anlad???n?z? ve onlar i?in orada oldu?unuzu g?stermenin zaman? geldi.

SEO alan?nda da hizmet verdi?imiz bu marka i?in, anahtar kelime ara?t?rmas? sürecinde ma?azalar?n kapanmas?yla birlikte yaln?zca sat?n alma davran??lar?n?n de?il potansiyel mü?terilerin arama davran??lar?n?n da de?i?ti?ini g?rdük. Ara?t?rmam?za dayanarak, mü?terimize, koronavirüs ile ilgili sorular? ele alan ?zel bir SSS sayfas? olu?turmas?n? ?nerdik. ücretsiz g?nderim ve iade, verilen garantiler, k?yafetlerin tadilat?, üretim ve nakliyede hijyen standartlar? ve ilgili konular hakk?nda bir i?erik olu?turuldu. Bilgilendirici, alakal? ve güncel i?erik daha iyi bir kullan?c? deneyimi sa?lar, mü?terilerin sorular?n? yan?tlar ve do?ru kararlar vermelerinde yard?mc? olur.

Korona Salg?n? ?irketler ??in Bir Kabus - Ama Hepsi ??in De?il

Kriz d?neminde i?ler k?tü gitse de bu durum baz? ?irketlere - inanmas? zor da olsa - avantaj sa?layabilir. Genel durumun aksine, i?leri her zamankinden daha fazla artan ?irketler de var. Bizim de mü?teri portf?yümüzde, ?u anda cirosu ve sat??lar? artan ve pozitif yat?r?m getirisine sahip mü?terilerimiz bulunmakta. Tabii ki avantaj sahibi ?irketler, mü?terilerimizin sadece birka?? ve bu ?irketlerden biri de ABD'deki mü?terilerimizden biri.

Bu mü?terimiz, e-??renme ürünlerinde uzmanla?arak, ?ocuklar i?in e?itim kaynaklar? ve yüksek kaliteli ??renme programlar? sunuyor. Dünyan?n her yerinden ?ocuklar, e?lenceli bir ?ekilde yeni diller ??renme olana??na sahip. Mart ay?n?n ba??nda Google Ads üzerinden gelen sat??larda bir art?? ger?ekle?ti ve sat??lar ?u anda katlanarak art?yor. ?zellikle evde kalan ?ocuk say?s?n?n giderek artmas? ve ebeveynlerin e?itim i?in alternatif yollar aramas?yla, sat??lar son 2 haftada neredeyse d?rt kat artt?. Biz de bu nedenle Google Ads büt?elerini artan arama hacimlerine g?re yeniden düzenledik ve di?er ülke pazarlar?nda da reklam vermeye ba?lad?k.

Ayr?ca SEO alan?ndaki talep art???n? da kar??lamaya ?al???yoruz. Bu nedenle, mü?terimizin web sitesinde yeni alt sayfalar olu?turma ?nerisi yapt?k. Amac?m?z, potansiyel mü?teriler i?in yararl? ve iyi i?erik sa?layarak, e?itim programlar?n?n sat??lar?n? art?rmak ve organik arama sonu?lar? i?inde aramalar? kar??layan alakal? i?eri?e sahip olmak.

Koronavirüs ve dünya ?ap?nda okullar?n kapat?lmas?, mü?terimiz i?in bir kriz olman?n aksine, sat?? ve marka bilinirli?ini art?ran etkenler oldu. Ebeveynler, evde olduklar? süre i?inde ?ocuklar?n?n e?itim materyal eksikli?ini, bu tarz e-??renme programlar? ile telafi etmeye ?al???yorlar.

?ocuklar i?in online dil ??renme uygulamas? e-ticaret istatistikleri
?ocuklar i?in online dil ??renme uygulamas? e-ticaret istatistikleri

Sakin Ol ve Oda??n? Kaybetme

Bizim gibi dijital endüstride aktif olan mü?terilerle, di?er ajanslarla ve arkada?lar?m?zla yapt???m?z telefon ve video konferans g?rü?melerimize dayanarak s?yleyebilece?im tek ?ey; bu k?tü günleri en iyi ?ekilde atlatabilmek ad?na herkesin iste?inin ve azminin olduk?a fazla oldu?udur.

?u anki durum, psikolojik olarak ?ok stresli olsa da kimse mücadeleden vazge?miyor ya da boyun e?miyor. Bu krizden olabildi?ince iyi ve gü?lü ??kma iste?i herkesin ortak arzusu. Unutmamal?y?z ki bu ge?ici bir süre, ?u an kriz durumunday?z. Salg?n?n h?zl? geli?imine ve insanlar? ne kadar k?tü etkilendi?ine bak?ld???nda, bu "stres testinin" ?ok yak?nda sona ermeyece?ini tahmin etmek hi? zor de?il. Bu durum, maalesef, bu d?nemde birilerinin uzun solukta ayakta kalamayaca?? anlam?na geliyor.

Kalan rezervleri ba?ka ama?larla kullanmak i?in tüm pazarlama ve sat?? ?abalar?n? minimuma indirecek, hatta tamamen durduracak bir?ok ?irket ve marka olacak.

?irketler de bu d?nemde hayatta kalamayabilir, i?lerini durdurabilir veya iflaslar?n? a??klayabilirler. Bu da kurumlar? personellerini ??karmaya veya tamamen kapanmaya zorlayacakt?r. Serbest ?al??anlar, art?k uzun vadede proje alamayacaklar. ?u anda giderek daha ?ok tan?k oldu?umuz ?ey, Almanya ve Türkiye'de yava? ama emin ad?mlarla uygulanmakta olan k?sa vadeli ?al??ma kavramlar?d?r.

Ola?anüstü Durumlar, Ola?anüstü Davran?? ve ??zümler Gerektirir

COVID-19'un yay?lmas? o kadar h?zl? ki günlük olarak, bazen daha k?sa aral?klarla, tüm ya?amlar?m?z ve ekonomi üzerinde etkisi olacak b?lgesel ve ulusal yeni ?nlemler al?nmakta. Bu kriz daha ?nce deneyimlediklerimizden ?ok daha farkl? ko?ullar yaratt???ndan, bir ajans olarak, mü?terilerimizle daha fazla temas halinde olmam?z gerekiyor.

Mü?terilerimizin geri bildirimlerine dayanarak, onlar? en iyi ?ekilde desteklemek i?in gerek arama motoru reklamc?l??? (PPC), gerek arama motoru optimizasyonu (SEO), gerekse i?erik pazarlamas? stratejileri olsun, kendi taraf?m?zda mümkün olan her ?eyi yap?yoruz.

?imdi As?l ?nemli Olan, ?leriye D?nük ?? Kararlar?m?zdaki Tutumumuz

Daha ?nce hi?birimizin deneyimlemedi?i bir durumun i?erisindeyiz ve bu durumun sonsuza kadar sürmeyece?ini varsayarsak, zaman? geldi?inde normal i?leyi?e d?nebilmek i?in mü?terilerimizle birlikte sürecin bizi nereye g?türece?ini dü?ünmek zorunday?z.

?lerleyen günlerde yetenek ve becerilerimizi daha ?nce hi? olmad??? kadar iyi kullanabilmek i?in ?u anda ne gibi aksiyonlar almal?y?z?

As?l g?revlerimize ek olarak, do?rudan hizmetlerimizle ilgili olmasa bile, mümkün olan tavsiye ve yard?m? sa?lamaya ?al???yoruz. Bunu mü?terilerimize ve kendimize bor?lu oldu?umuza inan?yoruz. Basit?e s?ylemek gerekirse: Onlarla birlikte hareket etmek i?in ?ok uzun süredir birlikte ?al???yoruz. Biz sadece elimizden geleni yap?yoruz ve elimizden geldi?ince yard?m ediyoruz. EMPAT? kurmak, art?k ?ok daha ?nemli ve mü?terilerimiz i?in sundu?umuz bu tarz jestler, her zamankinden daha fazla takdir edilecek ve kesinlikle unutulmayacakt?r. En az?ndan bu bizim g?rü?ümüz ve kurumsal de?erlerimizi temsil ediyor.

Zaman, tüm ?abalar?m?z?n en sonunda bir sonu? verip vermedi?ini g?sterecektir. Teslim olup, bir efor sarf etmeden beklemek hi?birimiz i?in bir se?enek de?il.

Bu süreci atlatmak i?in iste?imiz, dolay?s?yla umudumuz var. Bunu birlikte a?aca??z! ?al??maya devam edelim!

Not: ?u anda tüm bu süre?leri nas?l y?netti?imiz hakk?nda daha fazla bilgi edinmek isterseniz, istedi?iniz zaman bizimle ileti?ime ge?ebilirsiniz.

?afak Ebcino?lu
02 Nis 2020

Hizmetlerimizden Faydalanmak ??in

B?Z?MLE ?RT?BATA GE?

Mü?terilerimizden Biri Sen Olabilirsin!


Sana Nas?l Yard?mc? Olabiliriz?

a级片-免费毛片a-在线观看