SEO Ba?ar? ?rne?i

Uluslararas? Marka Oleg Cassini, “Search” Odakl? Stratejilerle Yerel Büyümesini Sa?lad?.

ABD’nin en iyi gelinlik ve abiye markas? olan Oleg Cassini, yar?m as?rl?k varl???n? ba?ar?yla sürdürmeye devam ediyor. Türkiye’nin gelinlik ve abiye sat?n alma al??kanl?klar?na yeni bir soluk getiren Oleg Cassini, Türkiye’deki ilk ma?azas?n? 2010 y?l?nda a?t?. Koleksiyonlar? aras?ndaki David’s Bridal tasar?mlar? ise 400’den fazla ma?aza arac?l???yla dünyan?n d?rt bir yan?nda sat?lmaya devam ediyor.

Hedefler

 • Sitenin arama sonu?lar?nda ilk sayfada konumlanmas?n? ya da ilgili anahtar kelimelerde indekslenmesini engelleyen sorunlar? belirlemek ad?na geni? bir denetim ger?ekle?tirmek.
 • Oleg Cassini gelinlik, abiye ürünlerinin hedef ve sat??lar?n? organik trafik ile destekleyerek art?rmak.
 • Gelinlik ve abiye k?yafetleri ?zelinde jenerik ve uzun kelime gruplar?nda organik trafi?i art?rmak.

Yakla??m

 • Oleg Cassini site i?eri?inde kullan?lan ?nemli anahtar kelimelerle, sayfa i?eri?i ve meta tag’lerin optimizasyonuna dayal? cannibilization problemi giderildi.
 • Blog kategorisi, alt alan ad?ndan (blog.olegcassini.com.tr) ba??ms?zla?t?r?larak alt klas?re (olegcassini.com.tr/blog) ta??nd? ve Oleg Cassini domain kalitesinden faydalan?ld?.
 • Mezuniyet elbiseleri, anne abiyeleri gibi kendine ?zgü temas? bulunan ürünler i?in spesifik i?erik sayfalar? a??ld?.
 • Mobil ?ncelikli indeksleme optimizasyonlar? yap?ld?.
 • Kaliteli ve ilgili backlink elde edebilmek i?in i?erik pazarlama stratejileri haz?rland?.

Sonu?lar

 • Organik trafik, %150’nin üzerinde artt?.
 • “Gelinlik”, “abiye” gibi jenerik anahtar kelimeler, arama sonu?lar?nda ve ilk sayfada indekslenmeye ba?layarak, web sitesi otoritesi art?r?ld?.
 • Organik trafik ile elde edilen online sat??lar %90 oran?nda, online randevu alma gibi hedeflerden elde edilen d?nü?ümler ise %125 oran?nda bir art?? g?sterdi.

Neler Yapt?k?


?ncelikli olarak ??zülmesi gereken ?nerilerimizi 38 madde alt?nda toplayarak teknik denetimlerimizi ba?latt?k. Duplike ve kaliteli olmayan i?eriklerin taranmas?n? ?nlemek; sayfa i?eri?inin ya da meta tag’lerin sebep oldu?u cannibilization problemlerini ortadan kald?rmak; sitenin HTTPs versiyona ge?mesi; blog kategorisinin alt alan (blog.olegcassini.com.tr) ad?ndan, alt klas?re (olegcassini.com.tr/blog) ta??nmas?; mezuniyet elbiseleri, anne abiyeleri gibi konsepte sahip ürünlerin listelenece?i, ilgili anahtar kelimelerin kullan?labilece?i yeni sayfalar?n a??lmas? gibi konular haz?rlad???m?z teknik maddelerin i?erisinde yer al?yordu.

Tarama hatalar?, orphaned page’ler, mobile indeksleme sorunlar? gibi bir?ok SEO problemini Deepcrawl arac?l???yla tespit ettik. Tarama sonu?lar?nda, 404 hata kodu veren sayfalar? tespit ettik ve 301 y?nlendirme kodu ile sayfalar? kullan??l? bir hale getirdik. Oleg Cassini web sitesi i?erisinde, kullan?c?lar?n ula?mas?n?n mümkün olmad??? bir?ok orphaned page bulunuyordu. ?? linkleme ile kullan?c?lar?n bu sayfalara ula?mas?n? mümkün k?lan bir strateji belirledik.

Masaüstü ve mobil web sitesi aras?nda g?zle g?rülür bir fark bulunuyordu; sanki tüm tasar?m masaüstü kullan?c?lar? dü?ünülerek haz?rlanm??t?. Fakat Oleg Cassini web sitesi kullan?c?lar?n?n %80’inden fazlas?, mobilden geliyordu. Bu yüzden, web sitesinde uygulanmas?n? ?nerece?imiz tüm optimizasyonlar?m?z?, mobil web sitesini de dü?ünerek haz?rlad?k.

Kelime ara?t?rmalar?m?zda ve bu kelimelerin analizlerinde SEOMonitor’den faydaland?k. SEOMonitor sayesinde, Oleg Cassini’nin yükselmesini sa?layacak potansiyele sahip bir?ok kelime ke?fettik ve ayn? zamanda rakiplerin bu kelimelerdeki performans?n?n nas?l oldu?unu da g?rebildik.

Son olarak, haz?rlad???m?z stratejiler do?rultusunda, 10’ar adet gelinlik ve abiye kategorisi olmak üzere toplamda 20 adet yeni i?erik sayfas?n?n a??lmas?n? ?nerdik. Her bir sayfan?n nas?l g?rünmesi gerekti?ini, ba?l?klar?n, paragraflar?n ve ürün g?rsellerinin nerede yer almas?n? g?steren ?ablonlar haz?rlad?k. Sezonsal trendi ka??rmamak ad?na ilk olarak gelinlik sayfas?n?n a??lmas?n? ?nerdik ve daha sonras?nda da kaliteli backlink etmek i?in i?erik pazarlama stratejileri belirledik.

Neler Ba?ard?k?


“Abiye” kelimesi, elbise piyasas? i?erisinde 160.000’den daha fazla aran?lan bir kelime olarak Google.com.tr’de gücünü g?steren bir kelimeydi. Oleg Cassini ile ?al??maya ilk ba?lad???m?z zamanlarda, Google’daki s?ralamalar? 29; “abiye” kelimesi ile arama sonu?lar?ndaki s?ralamalar? ise 17’ydi. Mart 2018’in ba?lar?nda Pronovias ve di?er büyük e-ticaret sitelerini geride b?rakarak 3. s?rada yer almaya ba?lad?lar.

Genel olarak, arama terimleri ile s?ralamalar yükseldi. Nisan sonu itibariyle, organik g?rünürlük skoru 28K’dan 42K’ya kadar yükseldi. Oleg Cassini web sitesi; performans?n? takip etti?imiz 1.200 reklam ibaresi i?eren kelimeden, 851 kelimede ilk sayfada konumland?; ?al??malar?m?z?n devam?nda 530 kelime, ilk sayfada s?ralanmaya ba?lad? ve 300’den fazla kelimenin arama sonu?lar?nda “en iyi 3 pozisyon”da yer ald?.

Yeni a?t???m?z ve optimize etti?imiz alt kategori sayfalar? ile sadece ek trafik de?il; bunun yan? s?ra otorite sahibi sitelerden kaliteli backlink’ler elde ettik. May?s ay?nda ger?ekle?en yüksek gelinlik sezonu boyunca, gelinlik sayfas?na 5.000’den fazla ek organik trafik ?ektik.

2018 y?l?nda, web sitesine gelen trafi?in alakal? kullan?c? ve kanallardan geldi?ini; online randevular?n artt???n? g?rüyoruz. Ayn? zamanda e-ticaret sat??lar?nda %300’den daha fazla bir art?? g?rünüyor. Kubix Digital, gelinlik sekt?rünün online anlamda tüm gerekliliklerini belirleyerek, Oleg Cassini sitesinin organik arama sonu?lar?ndaki performans?n? ve bu kanaldan elde edilen d?nü?ümleri y?ldan y?la art?rmaya devam ediyor. Bu yüzden, Kubix Digital ekibine ortaya ??kard?klar? iyi i?, sürdürdükleri profesyonel i? birlikteli?i i?in te?ekkür etmek istiyor ve birlikte yeni ba?ar?lara imza atmak i?in sab?rs?zlan?yorum.

Jeff Zelenko
Oleg Cassini CEO

Di?er Ba?ar?l? ?rnekler


Mavi Ba?ar? ?rne?i

Sandvik Ba?ar? ?rne?i

Deichmann Ba?ar? ?rne?i

Oleg Cassini Ba?ar? ?rne?i

a级片-免费毛片a-在线观看