Analytics Ba?ar? ?rne?i

600’den fazla sat?? ofisi ve yakla??k 3500 tane personel sahip Jolly Tur, online ve offline hizmetleriyle Türkiye’nin ?nde gelen seyahat acentelerinden biri.

Jollytur.com’un web ve pazarlama stratejileri i?in Kubix Digital Analytics dan??manl??? alt?nda, daha do?ru verilere dayal? kararlar al?narak, ?irket stratejileri desteklendi.

Hedefler

 • ?zel ihtiya?lara dayal? Google Analytics kurulumu
 • Do?ru verileri elde edebilmek i?in verileri geli?tirme
 • Veriye dayal? kararlar? destekleme
 • Pazarlama kanallar? i?erisindeki f?rsatlar? de?erlendirme

Yakla??m

 • Do?ru verileri elde etmek i?in ?zel filtreler kullan?ld?.
 • Sitenin kapsaml? Google Analytics denetimi yap?ld?.
 • Masaüstü, mobil uygulama ve mobil web yap?land?rmas? yap?ld?.
 • Veri toplamak ve eri?im y?neti?im i?in ayarlamalar kuruldu.
 • ?nemli olan her nokta i?in etkinlikler izlendi.
 • Ger?ek i? ak???n? yans?tan ?zel kanallar yarat?ld?.
 • Pazarlama faaliyetleri maliyet verileri aktar?ld?.
 • ?zel ili?kilendirme modelleri yarat?ld?.

Sonu?lar

 • Web site, mobil uygulama ve web verileri geli?tirildi.
 • Toplanan yanl?? veriler ortadan kald?r?ld?.
 • Pazarlama büt?esinin daha iyi da??l?m? i?in maliyet verileri i?e aktar?ld?.
 • Pazarlama kampanyalar?n?n etkinli?i geli?tirildi.

Neler Yapt?k?


Jolly Tur’un pazarlama ve tasar?m kararlar?n? destekleyecek verilerde Analytics dan??manl???na ihtiyac? vard?. ?lk olarak, web sitesi ve ürün performans?n? do?ru bir ?ekilde takip edilip edilmedi?inden emin olduk.

Veri analizi ve yorumlanmas?nda olduk?a ba?ar?l? olan Google Analytics, ücretsiz ara?lar i?erisinde kurulumu ve kullan?m? olduk?a kolay bir ara?t?r. Yaln?z, ?l?üm plan? olmadan kurulduysa, hatal? verilerle beraberinde yanl?? sonu?lara sebep olabilir. Bu yüzden, Jolly Tur’un veri toplamadaki hatalar? i?in web sayfalar?n? analiz ettik.

Ba?lamadan ?nce, bir ?l?üm planlamas? olu?turduk. Google Analytics i?erisinde birden fazla dijital ?zellik vard? ve bunlar?n her birini plan?m?z?n i?erisinde dahil ettik. Bu ?zellikler aras?nda web sitesi, mobil web sitesi, mobil uygulama (hem iOS hem de Android) ve blog vard?. ?ncelikli olarak web sitesi ile ba?lad?k ve bu ad?m?m?zla birlikte optimizasyon süre?lerimizi planlad?k.

Ortak ?al??maya dayal? bir ?l?ümleme plan? olu?turduktan sonra, farkl? i?letme birimi ihtiya?lar? i?in yeni veri g?rünümleri haz?rlad?k. Bunun yan? s?ra, oturum say?s?, hemen ??kma oran? gibi verilerin yanl?? ve abart?lan verilerini elimine edecek yeni filtreler ekledik. Mikro d?nü?üm temas noktalar?n? bir araya getirecek etkinlik hedefleri gibi yeni hedefler olu?turduk. Mobil uygulama ve mobil web sitesini analiz ettik. Varsay?lan kanallar? kullanmak yerine, yeni pazarlama kanallar? olu?turduk ve pazarlama maliyet verilerini GA’e aktard?k.

Neler Ba?ard?k?


?zel Analytics dan??manl?k hizmetimiz neticesinde Jolly Tur, ?imdi daha iyi yap?land?r?lm?? bir analitik arac?na sahip ve bu ?ekilde daha kaliteli veriler toplayabiliyor.

Dan??manl???m?zdan ?nce Jolly Tur’un yaln?zca bir tane veri toplama g?rünümü vard?. Sistem, tüm isabetleri tek bir g?rünümde toplayarak veri kalitesinde problemlere sebep oluyordu. Sistematik yap?da birka? farkl? g?rünüm olu?turduk ve sonra farkl? i? birimleri i?in do?ru verileri g?rebilecek g?rünümleri elde etmi? oldular. Stratejik kararlar al?nmas? gerekti?inde, pazarlama departman?, sat?? ve y?netimden farkl? raporlara ve g?rü?lere ihtiya? duyar. G?rünümleri ve raporlar? olu?tururken tüm ?zel ihtiya?lar? ?n g?rerek olu?turduk.

Mobil cihazlardaki ve web uygulamas?ndaki ikili hit oturumlar?n? ortadan kald?rd?k ve kullan?c?lar?n uygulamalar? nas?l kulland?klar?n? anlamak i?in daha iyi ekran isimleri olu?turduk.

Google Analytics’e aktard???m?z maliyet verileri ?????nda, Jolly Tur “mü?terinin hangi pazarlama kanal?nda, hangi ama?la rol ald???n?” g?rmeye ve anlamaya ba?lad?. Art?k daha iyi ili?kilendirme modelleri olu?turabilecekler.

Olu?turdu?umuz yeni etkinlik hedefleri ile yeni grupland?rmalar olu?turduk. Bu sayede UX ekibi, kullan?c?lar ve web sitesi hakk?nda daha iyi verilere ula?abilecek ve daha do?ru optimizasyon stratejileri uygulayabilecekler.

Kubix Digital, Google Analytics verilerinden yararlanarak ??züm üretmede dikkate de?er bir i? ??kard?. Olduk?a iyi planlanm?? bir program ile dan??manl?k verdiler. Onlar?n sayesinde art?k tüm web sitesi de?i?ikliklerimiz ve pazarlama faaliyetlerimizin yat?r?m getirilerini ?l?memize yard?mc? olabilecek daha do?ru Analytics verilerine sahibiz.

?nci ?zk?k

Kubix Digital did a remarkable job in building a solution leveraging our Google Analytics data. They provided clear and concise direction under a well-planned schedule. The end result is that we now have a more accurate Analytics data that helps us measure the ROI of all our web site changes and marketing activities.

?nci ?zk?k

Di?er Ba?ar?l? ?rnekler


Mavi Ba?ar? ?rne?i

Sandvik Ba?ar? ?rne?i

Deichmann Ba?ar? ?rne?i

Oleg Cassini Ba?ar? ?rne?i

a级片-免费毛片a-在线观看